Mangino Chevrolet
4447 New York 30 Amsterdam, NY 12010